Zápis do MŠ Petrovice 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMACE

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy.

Termín zápisu: 14. května 2020


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

1.  vyplněnou žádost a čestné prohlášení, které jsou na webových stránkách vyplníte doma a v den zápisu odevzdáte v MŠ ve čtvrtek 14. května 2020 od 10 do 14 hodin.

nebo

2.  vyplněnou žádost a čestné prohlášení odešlete na adresu školy poštou – od 2. května do 14. května

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz příloha)

2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

OBSAH ŽÁDOSTI (V OBÁLCE)

1. Žádost o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání (viz příloha ke stažení)

2. Prohlášení o očkováním a kopii očkovacího průkazu (viz příloha ke stažení)

3. Kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce

 

Ředitelka zašle potvrzení a  registrační číslo, pod kterým bude zveřejňovat výsledky zápisu. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a na dveřích budovy do 30 dnů od data zápisu.

Poskytnuté materiály (kopie rodného listu, občanského průkazu a očkovacího průkazu) budou sloužit pouze pro účely kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení a po ukončení správního řízení budou tyto poskytnuté materiály skartovány.

 


V Petrovicích dne 7. 4. 2020                     Petra Krejčí

                                                   Pověřený zástup ředitelky školy

Kritéria pro přijetí

Dokumenty ke stažení

Top